Domy v AKCI!
thumberobrazek<
thumberobrazek<

Aktuality:
Statistiky návštěvnosti

Kolik u nás bylo návštěvníků?

Optimalizace PageRank.czTOPlist

Listopad 1.2009

Spustily jsme nové stránky, nový příjemější design. Doufáme že Vám usnadní orientaci.


Naše certifikáty

Přesvědčte se, že si naše kvalitní Termobloky vaši pozornost zaslouží právem!


SITE MAPa

Rychlý přehled stránek pro nalezení domu vhodného pro vaše možnosti.


Doporučujeme tyto stránky:
Máte pozemek? Vyřešíme povolení stavby!

Povolení stavby a zařízení potřebných dokumentů vyřešíme za vás!
Jednodušší to být nemůže!

 

Vyberte si jaký krok při vyřizování potřebných dokumentů souvisejících s pozemkem Vás zajímá:

- Pokud získáme pozemek, na co se musíme zaměřit?
- Uzemní řízení
- Projektová dokumentace se skládá z?
- Rozvodné závody
- Máme již vypracovanou projektovou dokumentaci
- POZOR! Na výběr firmy
- Realizace stavby svépomocí
- Realizace stavby generálním dodavatelem!


Pokud získáme pozemek, na co se musíme zaměřit?

Pokud získáme pozemek, na co se musíme zaměřit?1. Vzdálenost inženýrských sítí (IS) (kanalizace, voda,plyn, elektřina) a možnost napojení se na ně
2. Získání písemného vyjádření od Stavebního úřadu k povolení stavby na konkrétním pozemku (pozor na územní plán a jeho změny a časové návaznosti)
3. Výpis z Katastru nemovitostí - pozor na datum vydání
4. Účel pozemku - musí být veden jako stavební pozemek
5. V případě že pozemek je veden jako zahrada - viz postup odrážka 2
6. Pozemek vyfotografujeme abychom ho viděli jako celek
7. Rozměry pozemku se zjistí z výpisu Listu vlastníků (LV) na Katastru nemovitostí
8. Máme-li vybraný projekt RD zjistíme zda odpovídá - šířka pozemku
9. Šířka pozemku - vzdálenost objektu od hranic pozemku musí být vždy 3,5 m (lze žádat o výjimku-jestliže na této straně nebudou obytné místnosti a soused nebude mít připomínky)
10. Podloží pozemku - zjistíme si historii pozemku - zda tam nebyl dříve např. močál, pohřebiště apod. (nejlépe poradí starousedlíci)
11. Ověření podmínek na napojení na IS - písemné vyjádření obce
12. Věcná břemena - pořádně si prostudujeme LV
13. Záloha na pozemek - pozor vždy s právníkem
14. Smlouva o smlouvě budoucí - pozor na termíny do kdy jsme schopni uhradit kupní cenu to samé u případně smlouvy o koupi pozemku nejlépe je složit peníze přímo u notáře při podpisu smlouvy a sepsat o tom zápis nebo uvést jako jeden z bodů smlouvy (pozor napište kupní cenu nejenom číslicemi ale i slovy)
15. Daň z prodeje pozemku - platí vždy prodávající (nezaplatí-li ji původní majitel bude ji finanční úřad vymáhat na novém majiteli - proto při podpisu smlouvy si vymiňte,že prodávající složí nebo převede tuto částku do úschovy např. u notáře (Výměr daně stanovený finančním úřadem není vždy ihned stanoven a může se stát, že prodávající peníze utratí a vy byste museli daň zaplatit) , pak teprve podepište smlouvu o koupi pozemku.
16. Kupní smlouvu - nejlépe v 6 i více výtiscích
17. Vklad návrhu vlastnického práva - po podepsání smlouvy necháme pro Katastrální úřad notářsky na 2 výtiscích notářsky ověřit podpisy (Počet výtisků je většinou počet účastníků + 2 výtisky). (1) Návrh na vklad vlastnického práva spolu se všemi podepsanými smlouvami a příslušným poplatkem. Vhodné je to učinit v den podpisu smlouvy.

 

Uzemní řízení:

Úspěčné Uzemní řízení 1. tak a máme pozemek
2. uděláme si vlastní studii domku - tzn. jaké místnosti bychom v domku chtěli mít
3. navštívíme projektanta a dáme mu svoje návrhy on připraví 2 až 3 alternativy
4. nebo zakoupíme hotový projekt - úpravy dispozic nejsou pak problémem
5. navštívíme opět Stavební úřad a zjistíme jaká stanoviska jsou potřeba některé úřady mají seznam stanovisek i vzory na svých www. Stránkách
6. velmi důležité je situování domku
- na východ - situujeme: ložnice, vstupy,kuchyně,jídelny někdy i dětské pokoje
- na západ - situujeme: obývací pokoj, verandy,terasy
- na jih - situujeme: je ta nejlepší - ideální pro obývací pokoje a dětské pokoje, terasy a verandy
- na sever - situujeme: WC, koupelny
7. dokumentace pro zahájení územního řízení
- žádost o zahájení územního řízení
- vyjádření a stanoviska úřadů (magistrát, plynárny, vodárny a kanalizace, elektrárny, odbory životního prostředí, telekomunikace
- přílohou je vždy výpis z LV nesmí být starší 3 měsíců
- geodetický snímek
- projektovou dokumentaci (ve 2 vyhotovení a v případě že obec nemá vlastní stavební úřad - pouze stavební komisi pak musíme mít 3 vyhotovení PD)
- doklad projektanta - oprávnění k projektové činnosti PD se skládá:

 

Projektová dokumentace se skládá z:

Projektová dokumentace se skládá, zařídíme za Vás rychle!1. Textová část: průvodní zpráva,požární zpráva, radonová zpráva,fotodokumentace stávajícího stavu pozemku, vyjádření úřadů, které by mělo být již zapracováno do této PD alespoň ta nejdůležitější stanoviska
2. Výkresová část: katastrální mapa, orientační situace, jednotlivé půdorysy, řez, fasády

 

Stavební povolení

Všechny změny, které vyplynuly z územního řízení by měl projektant nyní zakomponovat do projektové dokumentace pro stavební povolení. Na stavební úřad předkládáme projektovou dokumentaci minimálně ve dvou vyhotoveních - nejlépe ve třech a znova žádost:

 

1. žádost o vydání stavebního povolení
2. PD v 3 výtiscích
3. stanoviska a vyjádření účastníků řízení

4. souhlasy sousedů (to jsou ti kteří sousedí s naším pozemkem - lze zjistit pokud máme geodetický snímek tak známe označení parcel sousedů na na internetu lze najít a udělat si výpis vlastníků jednotlivých parcel)
5. kromě nich musíme mít stanovisko opět plynárny, vodárny a kanalizace, elektrárny, odbory životního prostředí, telekomunikace
6. tady je opět nejlepší se zeptat na Stavebním úřadě co všechno požaduje a jaká stanoviska musíme sehnat a přiložit k žádosti o stavební povolení
7. stavební dozor - musíme uvést do žádosti (viz další bod.)

 

Rozvodné závody

Rozvodné závody, plynovod, opz, elektrárny1. žádost o připojení na distribuci
- Žádost -
Smlouva o poskytnutí distribuce elektřiny ze sítě nízkého napětí-Tuto smlouvu uzavíráte při přihlašování nového odběrného místa a chcete-li si s naší společností zajistit pouze distribuční služby, smlouvu o dodávce elektřiny si musíte vyřídit s vybraným obchodníkem samostatně.
2. žádost na dodávku elektřiny
- žádost
- smlouva o dodávce elektřiny ze sítí NN oprávněnému zákazníkovi Tuto smlouvu uzavíráte, chcete-li si s naší společností zajistit dodávku sjednaného množství silové elektřiny, smlouvu o poskytnutí distribuce elektřiny si musíte vyřídit s příslušným distributorem samostatně.
3. Plynárny
- Žádost o připojení nového odběrného místa
- Realizace plynovodní přípojky zákazníkem
- Realizace plynovodní přípojky
- Realizace OPZ
- Uzavření Smlouvy o dodávce plynu
- Osazení plynoměru
- Uzavření Kupní smlouvy na plynovodní přípojku

 

Máme již vypracovanou projektovou dokumentaci!

Máme již vypracovanou projektovou dokumentaci!doporučujeme 5 výtisků celkem (3 na stavební úřad a 2 si necháme pro vlastní potřeby - tyto dvě Vás vyjdou levněji, když Vám je připraví projektant, než-li vy si je budete kopírovat a množit sami) je dobré si nechat vypracovat výkaz výměr a kontrolní rozpočet, ať už přes projektanta nebo od odborníka - doporučuji v papírové podobě a elektronické, tak abyste výkaz výměr mohli zaslat firmám, které Vám připraví svoji cenovou nabídku stavebních prací - provedete si vlastně průzkum trhu.

 

 

 

 

 

POZOR! Na výběr firmy!

OZOR! Na výběr firmy!provádíme alespoň 2 měsíce před zahájením stavby. Všechny nabídky prostudujeme způsobem nikoliv pouze "za kolik", ale hlavně co obsahují jednotlivé nabídky. Dobré je přizvat projektanta. Je to velmi důležité abychom potom nevybrali firmu ta byla nejlevnější a pak budeme doplácet za vícepráce tolik, že původní nejvyšší nabídka bude na konec levnější stává se to dost často. Takže tady pozor - nejlevnější neznamená, že budete mít stavební práce nejlépe provedené. Poraďte se s přáteli, sousedy, v rodině a dejte na reference jděte se podívat na stavbu, kterou firma prováděla jinde. Stavební povolení je vydáváno na dobu 2 let, pak musíte požádat o prodloužení opět stavební úřad. Tak a bylo vydáno stavební povolení a můžeme začít se stavbou.

 

Realizace stavby:

Máme dvě možnosti provedení spodní stavby:

1. Svépomocí
2. Dodavatelem - stavební firmou

 

Svépomocí:

Výstavba Svépomocí - Hazard!Musíte mít vždy stavební dozor, který kontroluje např. výkopy v blízkosti sousedních objektů!

1. výkopy v chodníkové komunikaci, výztuže, záměny materiálů, kontroluje specialisty
2. (elektroinstalace, plynoinstalace, vytápění atd.)
3. sice ušetříte finance (ale pozor všechno si kupujete s 19% DPH!)
4. zvažte, zda za čas, který byste strávili na stavbě, byste si nevydělali víc ve své profesi
5. neušetříte však svůj čas a svoje síly
6. můžete si sami zapříčinit nenapravitelné škody na stavbě
7. můžete ohrozit zdraví druhého
8. musíte vést stavební deník - bez toho nezahajujete stavbu

 

Generální dodavatel:

Generální dodavatelO výběru firmy jsme již řekli, nyní jak zahájíme vlastně stavbu?

1. sepíšeme smlouvu se stavebním dozorem - nemusí být Stavební firmy má osobu odpovědnou za stavební činnost
2. určíme způsob komunikace např. telefon, email
3. určíme termíny kontrolních dní
4. případně sepíšeme smlouvu s projektantem o autorském dozoru
5. koupíme stavební deník - slušná firma jej dodá sama
6. do něj vypíšeme všechny zúčastněné a telefonní čísla
7. dohodneme s dodavatelem pravidelné zápisy do stavebního deníku
8. dohodneme se firmou a se stavebním dozorem o okamžitém informování v případě jakýchkoliv změn
(dát i do smlouvy)
9. prostudujeme si smlouvu - pokud jsou práce prováděny dodavatelsky
10. co by mělo být ve smlouvě - návrh ceny o dílo, způsoby úhrady a jejich termíny, souhrn provedených prací, termín dokončení stavby, uklizení a vyklizení prostor - nejlépe je smlouvu konzultovat s právníkem
11. do smlouvy stanovit termíny kontrolních dnů a hlavně termín dokončení
12. stavby, současně i způsob fakturace a plateb
13. hlídat stavební deník - zápisy se musejí provádět denně - firma, stavební
14. dozor parafuje denně, nebo ob den či jednou za 3 - 5 dnů
15. revizní zprávy - pozor budou je po Vás chtít v plynárnách, vodovodech a rozvodných závodech ale i u kolaudace

 

 

Pro další informace přejděte na některý z následujících kroků:


1. Krok

Postup stavby domu od A po Z!

2. Krok

Máte pozemek? Vyřešíme povolení stavby!

3. Krok

Přehled etap výstavby Vašeho nízkoenergetického domu na klíč

4. Krok

Přehled všech kroků k Vaší hrubé stavbě